لوگوی متین خودرو زنجان

Sivan

BM 200

رنگبندی

ساوین BM200
سیوان BM 200 محصولی با انجیـن پرقدرت، ترمز دیسکی، باک بزرگ،
زین عریض و راحت و دارای عملکردی مناسب در کارکردهای طولانی.
ساوین BM200ساوین BM200ساوین BM200
ساوین BM200
ساوین BM200
ساوین BM200
ساوین BM200

Sivan

BM 200

رنگبندی

ساوین BM200
ساوین BM200
ساوین BM200
ساوین BM200

دیگر محصولات متین خودرو