لوگوی متین خودرو زنجان

MATIN

S125

رنگبندی

متین S125
متین S 125 (طرح ویـو) نزدیک ترین طراحـی به هـوندای ژاپن، انجیـن
پرقدرت، مصرف سوخت پایین و مناسب برای مصارف درون شهری.

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125

MATIN

S125

متین S125
متین S125

رنگبندی

MATIN

S125

متین S125متین S125
متین S125
متین S125
متین S125
متین S125
متین S125
متین S125
متین S125

دیگر محصولات متین خودرو